Forbruksavgift på elektrisk kraft

Stranda Energi Nett  har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Toll- og avgiftsdirektoratet.

Reglane for forbruksavgift i korte trekk:

  • Hushaldning og næringskunder betaler generelt full avgift.
  • Bedrifter med næringskode 5 - 33 (SN2007) betaler redusert avgift.
  • Redusert avgift gjeld berre for forbruk i sjølve produksjonsprosessen.
  • Alt forbruk som ikkje vert brukt i produksjonsprosessen vert rekna brukt til administrasjon.
  • Forbruk til administrasjonsbygg skal belastast med full forbruksavgift.
  • Når fleire typer virksomheit ligg bak same måler skal det foretas ei fordeling på dei ulike avgiftssatsene.
  • Kunden må på eige skjema dokumentere retten til redusert avgift.
  • Bedriftene er sjølv ansvarlig overfor Toll- og avgiftsdirektoratet for å betale korrekt avgiftssats.

Nærmare informasjon kan hentes hos www.toll.no